VU hbs archeologie (Archeoloog type 1)

Erkenningsnummer: OE/ERK/Archeoloog/2015/00004
Type: Archeologie type 1
Reden erkenning: Erkend door Onroerend Erfgoed
Datum erkenning: Vanaf 07-04-2015

Erkenningshouder

Naam erkenningshouder: VU hbs archeologie

Contactinformatie

Adres:De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam NL
Email:j.a.mes@vu.nl